Seuran säännöt

 

Järvenpään Uintiklubi ry. säännöt - 1.8.2020 lähtien

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. ja sen kotipaikka on Järvenpää

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää uintiurheilua ja levittää uintiurheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta uintiurheiluun.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia, antaa tietopuolista opetusta, toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta.

 

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n ja Kansainvälisen lajiliiton sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

 

4. Jäsenmaksu

 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

5. Johtokunta

 

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. Lisäksi yhdistyksen nimen voi kirjoittaa henkilö, jolla on johtokunnan erikseen antama oikeus.

 

7. Tilikausi

 

Yhdistyksen tilikausi on 1.8. – 31.7.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä elo-joulukuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

10. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.  kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.